نیازمند به تعدادی چرخکار و خیاط ماهر خانم

نیازمند به تعدادی چرخکار و خیاط ماهر خانم مزونی دوز
با سابقه کاری
حقوق به صورت مزدی دوزی
محدوده مهرویلا
۰۹۳۵۴۱۲۸۴۳۸