ایونت شب مافیا خانواده کارما در کرج

ایونت شب مافیا خانواده کارما در کرج
برگزاری بزرگترین و فیرترین ایونت های شب مافیا در کرج
افتخار ما فیر بودن در کنار شماست🤍
برای هماهنگی با شماره ۰۹۲۱۴۹۴۲۱۹۰
تماس بگیرید
@mafiakarma_family